Αἰτίαι

GEORGĪ LUDOVĪCĪ BORGES

LAS CAUSAS                                                    CAUSAE
Los ponientes y las generaciones.                     Illī occāsūs et genera illa.
Los días y ninguno fue el primero.                   Diēs illī, nec nonnullus prīmus fuit.
La frescura del agua en la garganta                  Frīgora aquae illa in gutture
de Adán. El ordenado Paraíso.                          Adāmī. Paradīsus ordinātus.       
El ojo descifrando la tiniebla.                            Oculus cālīginem quī expedīt.
El amor de los lobos en el alba.                         Ille amor lupī, albente caelō. 
La palabra. El hexámetro. El espejo.                Vocābulum. Hexameter. Speculus.
La Torre de Babel y la soberbia.                        Turris Babel illaque superbia.
La luna que miraban los caldeos.                      Lūna ā Calchēdoniīs spectāta.
Las arenas innúmeras del Ganges.                   Arēnae innumerae Gangēticae.
Chuang-Tzu y la mariposa que lo sueña.         Chuang-Tzu et ipsum somniāns pāpilio.
Las manzanas de oro de las islas.                      Illa mala aurea ex insulīs.
Los pasos del errante laberinto.                         Passūs illī errāntīs labyrinthī.
El infinito lienzo de Penélope.                            Linteum Pēnelopēs infīnītum.
El tiempo circular de los estoicos.                     Illud tempus circulāre Stoicōrum
La moneda en la boca del que ha muerto.       Nummus in ore dēfunctī ē vītā.
El peso de la espada en la balanza.                   Pondus illīus gladī in statērā.
Cada gota de agua en la clepsidra.                    Guttae singulae illā in clepsydrā
Las águilas, los fastos, las legiones.                  Aquilae, fastī, legiōnēs illae.
César en la mañana de Farsalia.                        Caesar in Pharsāliā mātūtīnus.
La sombra de las cruces en la tierra.                Umbrātio dē crucibus in terrā 
El ajedrez y el álgebra del persa.                        Latrunculī et algebra Persārum.
Los rastros de las largas migraciones.              Vestīgia longae migrātiōnis.
La conquista de reinos por la espada.               Occupātio regnōrum gladiō.
La brújula incesante. El mar abierto.                Circinus continuus. Mare lātum.       
El eco del reloj en la memoria.                            Ēchō hōrologī in memōriā.
El rey ajusticiado por el hacha.                           Rex secūrī suppliciō affectus.
El polvo incalculable que fue ejércitos.             Pulvis innumerus quī fuit agmina.  
La voz del ruiseñor en Dinamarca.                    Vox lusciniae in regnō Dānōrum.
La escrupulosa línea del calígrafo.                     Scrūpulōsa līnea calligraphī.
El rostro del suicida en el espejo.                       F
aciēs suīcīdae in speculō.
El naipe del tahúr. El oro ávido.                         Chartula lūsōris. Aurum avidum.
Las formas de la nube en el desierto.                Nūbilōrum figūrae in dēsertō.
Cada arabesco del calidoscopio.                         Caelamen callīdoscopiō quodque.                    
Cada remordimiento y cada lágrima.                Ūnusquisque dolor, singulae lacrimae.
Se precisaron todas esas cosas                            Haec omnia necessāria fuērunt
para que nuestras manos se encontraran.        Manūs ut occurrerent sibi nostrae.

Ipsa carmen ad linguam Latīnam trāduxī exercitātiōnis causā.
Imāgo: https://www.1000wordsmag.com/vivian-maier/Comentarios