Vehemens vitinea commixtio

Lūciānus Samosatensis, Vērae Histōriae, I, VIII

In insulā quādam Lūciānus et comites fluvium vīnum fluentem inveniunt, piscēs ubi natant sapōre vīnōsī, ēbriōs reddentēs eōs quī eōrum aliquot comedunt (c. VI). Trāiectō flūmine, prōdigiōsum vītium genus vident: truncum enim vītibus similem habent, sed superiōre parte mulierēs sunt, foliīs et clāviculīs et ūvīs corōnātae, ē quārum digitīs palmitēs plēnī ūvārum ēnascuntur.

[...] προσελθόντας δὲ ἡμᾶς ἠσπάζοντο καὶ ἐδεξιοῦντο, αἱ μὲν Λύδιον, αἱ δ᾽ Ἰνδικήν, αἱ πλεῖσται δὲ τὴν Ἑλλάδα φωνὴν προϊέμεναι. καὶ ἐφίλουν δὲ ἡμᾶς τοῖς στόμασιν· ὁ δὲ φιληθεὶς αὐτίκα ἐμέθυεν καὶ παράφορος ἦν. δρέπεσθαι μέντοι οὐ παρεῖχον τοῦ καρποῦ, ἀλλ᾽ ἤλγουν καὶ ἐβόων ἀποσπωμένου. αἱ δὲ καὶ μίγνυσθαι ἡμῖν ἐπεθύμουν· καὶ δύο τινὲς τῶν ἑταίρων πλησιάσαντες αὐταῖς οὐκέτι ἀπελύοντο, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν αἰδοίων ἐδέδεντο· συνεφύοντο γὰρ καὶ συνερριζοῦντο. καὶ ἤδη αὐτοῖς κλάδοι ἐπεφύκεσαν οἱ δάκτυλοι, καὶ ταῖς ἕλιξι περιπλεκόμενοι ὅσον οὐδέπω καὶ αὐτοὶ καρποφορήσειν ἔμελλον.

"Caeterum accēdentēs nōs salūtābant et prensābant, vōcem partim Lydiam, partim Indicam, Graecam vērō plēraeque ēmittentēs. Sed nōs etiam osculābantur: at īs quem osculō contigissent, inēbriātus statim incertō vestīgiō oberrābat. Vindēmiāre tamen dē fructū suō nōn praebēbant, sed prae dolōre exclāmābant eō dētractō. Quaedam etiam miscērī nōbis cupiēbant: ac duo quidam sociōrum congressī illīs, dissolvī nōn amplius potuēre dēvinctī genitālibus. Coaluērunt nempe illīs, et ipsīs rādīcibus permistī sunt: iamque palmitēs quī modo digitī fuerant, et clāviculīs implexī, iam iam fructum et ipsī lātūrī vidēbantur".

Latīnē: Luciani Samosatensis Opera Graece Et Latine Ad Editionem Tiberii Hemsterhusii et Ioannis Frederici Reitzii accurate expressa cum varietate lectionis et annotationibus. Volumen QuartumBiponti. MDCCXC, p. CCXXV-CCXXVI
Imāgo: Titiānī Vecelliī, Bachanal Andriōrum. Annō MDXXIII. In Museō Prado, Matritī.

Comentarios