Insolita civium miscellanea: Nikolai Klimii iter subterraneum


Post nāvigātiōnem octiduī ad mētropolin imperiālem pervēnimus, ubī, quicquid dē societātibus animalium, arborum, ac plantārum cecinērunt poëtae, hīc rē vērā existere dēprehendimus.Nam Mezendōria tanquam commūnis patria est animālibus, arboribus, ac plantīs, ratiōne praeditīs. Quodvīs ibi animal, quaevīs arbor, iūs cīvitātis acquīrit, modo regiminī, ac lēgibus pūblicīs sē subiiciat. Crēderēs quidem, mixtūram tot creātūrārum dīversae formae, et dīversae oppositaeque nātūrae, confūsiōnem ac turbās parere dēbēre. At, ipsa contrārietās fēlicīssimum prōdūcit effectum, virtūte prūdentissimārum lēgum ac constitūtiōnum, quae miscellāneīs hīs subditīs, prō nātūrae ac ingeniī modulō, negōtia ac mūnera, ūnīcuique apta et convenientia assignant.

Ita ex. gr. ē gente leōnum, ob infīnītam magnanimitātem, dēsūmuntur imperantēs: elephantī, ob iūdiciī ācrimōniam, membra magnī senatūs fīunt: ad aulica officia admoventur chamaeleontēs, cum varīābilis sint, ac temporāriī. Mīlitiam terrestrem compōnunt ursī, tigrēs, et id genus bellicōsa animālia: in mīlitiam vēro nāvālem cooptantur bovēs et taurī. Nam cum simplicēs ac honestī at parum simul mōrātī, dūrī, et inflexibilēs sint nautae, cumque vītam sectentur, rudī elementō, cui subsunt, conformem, nautica ministeria iīsdem assignantur. Sēminārium quoque est vitulōrum, sīve tīronum mīlitiae nauticae (See-Cadetten) ē quibus nāvarchī ac praefectī maritimī dēsūmuntur.

Arbores, ob nātīvam temperiem vulgō fīunt iūdicēs: anserēs summōrum tribūnālium sunt advocātī, et pīcae in cūriīs inferiōribus causās agunt. Vulpēs plēnipotentiāriī, lēgātī, consulēs, agentēs, ac sēcrētāriī lēgātiōnum fīunt. Corvī bonōrum haerēditāriōrum, sīve iacentis haerēditātis administrātōrēs vulgō fīunt. Caprī sunt philosophī, in prīmīs vērō Grammāticī, idque respectū quā cornuum, quibus adversāriōs, ob rēs lēvissimās impetere, ac arietāre solent, quā barbārum venerābilium, quibus inter omnēs creātūrās sunt spectābilēs.

Equī sunt consulēs ac senātōrēs cīvitātum: propietāriī, sīve fundōrum rūrālium dominī, ac agricolae serpentēs, talpae, glīres ac mūrēs. Avēs cursōrum et nuntiōrum mūnera implent. Asinī, ob vōcis strīdōrem, sunt diāconī. Lūcīniae cantōrum ac tībīcinum officiīs funguntur. Gallī gallīnāceī urbium sunt vigilēs, quī excubiās agunt. Canēs portārum custōdēs. Lupī sunt quaestōrēs aerāriī, telōniōrumque inspectōrēs, at accipitrēs eōrundem sunt ministrī.
Imagines e libro Ludovici Holbergii depromptae sic ut apud arch.org apparent in paginis CCCLXXXVIII atque CCCXC
Sis, preme hunc nexum ut librum Holbergii in linguam Anglicam translatum perlegas.

Comentarios